Specjalizacje

Fuzje i przejęcia

Kancelaria rozwija aktywnie swoje doświadczenie w obsłudze prawnej procesów związanych z pojęciem fuzji i przejęć, zarówno dla polskich jak i zagranicznych Klientów. Usługi Kancelarii w zakresie fuzji i przejęć obejmują w szczególności: opracowywanie struktur prawnych transakcji, prowadzenie badań sytuacji prawnej podmiotów (due diligence),przygotowywanie dokumentacji prawnej w zakresie transakcji wybranymi aktywami (asset deal), akcjami lub udziałami (share deal),przedsiębiorstwem (enterprise deal) lub zorganizowanymi częściami przedsiębiorstw (organized part of enterprise), przygotowywanie dokumentacji prawnej w zakresie połączeń, podziałów i przekształceń podmiotów gospodarczych, doradztwo i przygotowywanie dokumentacji dla strony społecznej, reprezentowanie Klienta przed organami władzy publicznej w związku z przygotowaniem i realizacją transakcji.

Nieruchomości

Kancelaria posiada doświadczenie w obsłudze prawnej Klientów działających w branży nieruchomości, jak również regulowaniu stanów prawnych nieruchomości dla Klientów indywidualnych i korporacyjnych. Doradztwo prawne w ramach Real Estate obejmuje wszelkie aspekty prawne związane z obsługą transakcji na rynku nieruchomości z uwzględnieniem indywidualnego charakteru każdej transakcji oraz potrzeb Klienta. Kancelaria doradza przy projektowaniu oraz finansowaniu transakcji nabycia nieruchomości w formie asset deal oraz share deal. Usługi Kancelarii w zakresie Real Estate obejmują w szczególności: prowadzenie badań due diligence dotyczących sytuacji prawnej nieruchomości oraz podmiotów będących właścicielami nieruchomości, przygotowywanie i negocjowanie dokumentacji transakcyjnej, reprezentowanie klientów przed organami władzy publicznej w związku z przygotowaniem i realizacją projektów inwestycyjnych, przygotowywanie, opiniowanie oraz negocjowanie dokumentacji związanej z procesem inwestycyjnym (m.in. umowa z architektem, umowa z generalnym wykonawcą, inne umowy z wykonawcami i konsultantami uczestniczącymi w procesie budowlanym),a ponadto prowadzenie postępowań sądowych i administracyjnych związanych z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości Klientów indywidualnych i na zlecenie Klientów korporacyjnych.

Prawo korporacyjne

W związku ze zmiennością i wzrostem konkurencji w środowisku biznesu obsługa prawna Klientów Kancelarii w zakresie szeroko rozumianego prawa korporacyjnego wymaga ciągłej mobilizacji, aby sprostać rozlicznym nowym problemom, z którymi zwracają się Klienci. Kancelaria jest gotowa wspierać Klientów w zakresie bieżącej obsługi prawnej, jak i transakcji, których Klient jest stroną. Zakres usług świadczonych przez prawników Kancelarii z zakresu prawa korporacyjnego obejmuje w szczególności: wsparcie prawne przy tworzeniu nowych spółek, jak też przy przekształceniach i likwidacji podmiotów gospodarczych, doradztwo prawne w zakresie restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, przygotowywanie dokumentacji korporacyjnej spółek oraz kontraktów handlowych, opiniowanie i obsługę prawną połączeń i podziałów spółek, doradztwo na rzecz władz spółek handlowych: organów właścicielskich, nadzorczych i zarządzających oraz indywidualnych członków tych organów. Kancelaria prowadzi również postępowania sądowe i administracyjne na zlecenie Klientów korporacyjnych.

Energetyka

Kancelaria prowadzi doradztwo prawne zarówno dla tradycyjnego rynku energetycznego, jak i rynku energetycznego wykorzystującego odnawialne źródła energii. Dotyczy to zarówno projektów gotowych do realizacji, jak i projektów greenfield. Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie przeprowadzanie restrukturyzacji, przejęć, połączeń i podziałów przedsiębiorstw energetycznych, due dilligence projektów energetycznych, doradztwo korporacyjne dla przedsiębiorstw energetycznych, doradztwo oraz prowadzenie kompleksowego procesu inwestycyjnego w zakresie projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii oraz uzyskiwanie koncesji na wytwarzanie, obrót, przesyłanie i dystrybucję energii Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie reprezentowania Klientów z branży energetycznej w postępowaniach przed sadami powszechnymi, w postępowaniach administracyjnych i przed Urzędem Regulacji Energetyki.

Postępowanie sądowe i arbitrażowe

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie reprezentowania Klientów korporacyjnych i indywidualnych we wszelkich postępowaniach prowadzonych przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, jak również sądami i trybunałami arbitrażowymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym i Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi. Kancelaria zapewnia rozwiązywanie sporów na wszystkich ich etapach, począwszy od mediacji lub próby ugodowego zakończenia sporu, poprzez ocenę dowodów i reprezentowanie Klienta w postępowaniu od uzyskania zabezpieczenia roszczeń, aż do uzyskania końcowego orzeczenia i przeprowadzenia egzekucji z majątku dłużnika lub przeprowadzeniu wobec dłużnika postępowania upadłościowego. Kancelaria indywidualnie, dostosowuje strategię prowadzenia sprawy do potrzeb Klienta, uwzględniając uwarunkowania danego sporu, aby uzyskać nie tylko korzystne orzeczenie, ale przede wszystkim aby chronić interes Klienta.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Kancelaria oferuje Państwu kompleksowy zakres usług z zakresu szeroko pojętego prawa rodzinnego i opiekuńczego, w szczególności świadczone usługi dotyczą udzielania pomocy prawnej w sprawach o: rozwód i separację, podział majątku wspólnego, majątkowych umów małżeńskich, zniesienia małżeńskiej wspólności ustawowej, alimenty, w tym także o uznanie obowiązku alimentacyjnego za wygasły oraz egzekucję alimentów, przyznanie, pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej, o ustalenie kontaktów z dzieckiem, ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa.

W zależności od potrzeb Klienta Kancelaria udziela również pomocy prawnej w zakresie sporządzania pozwów i innych pism procesowych, udziału w negocjacjach pozasądowych, reprezentację w sprawach sądowych oraz udzielanie porad prawnych. Doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego, m.in. spraw o rozwód czy separację, jak również o podział majątku wspólnego małżonków, gwarantuje profesjonalne, indywidualne i dyskretne zaangażowanie w każdą powierzoną Kancelarii sprawę.

Prawo pracy

Kancelaria mając świadomość, iż w biznesie Klientów korporacyjnych znaczącym czynnikiem jest czynnik ludzki, świadczy usługi doradztwa w zakresie prawa pracy, które obejmują w szczególności: doradztwo prawne w kwestiach związanych z indywidualnym oraz zbiorowym prawem pracy wsparcie bądź reprezentowanie Klientów w negocjacjach z pracownikami, jak również sporządzanie i opiniowanie umów o pracę (w tym kontraktów menadżerskich), doradztwo w zakresie kwestii pracowniczych w toku procesów fuzji i przejęć, pomoc prawna w toku negocjacji ze związkami zawodowymi w sprawach z zakresu indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy (układy zbiorowe, zwolnienia grupowe, pakiety socjalne), przygotowywanie regulaminów oraz polityk wewnętrznych pracodawcy, prowadzenie w imieniu Klientów sporów z zakresu prawa pracy, zarówno zbiorowych, jaki i indywidualnych (w tym sądowych).